Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN
Lay’s Friendship Proef

I. Algemeen


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Lay’s Friendship Proef” actie (verder te noemen: de “Actie”) van PepsiCo Nederland B.V. (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de Zonnebaan 35, Nederland.
2. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het merk Lay’s en loopt van 29 november 2016 tot en met 19 januari 2017.
3. Het betreft een tijdelijke actie op basis van 6 verschillende prijsvragen waaruit 1 winnaar zal worden geselecteerd die de prijs wint voor hem/haar en drie vrienden: een Lay’s roadtrip (met eigen vervoer) met overnachting en ski vanaf datum zaterdag 14 januari 2017 tot en met zondag 15 januari 2017, t.w.v. ongeveer 2.500 euro.
4. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of geassocieerd met Facebook, die geen aansprakelijkheid draagt in dit verband.

II. Deelname


5. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt met uitzondering van de hierna genoemde personen.
6. Met deelname aan één van de proeven uit de eerste fase van de Lay’s Friendship Proef bevestigt de deelnemer, dat hij/zij beschikbaar is op alle volgende fases tot en met de finale, alsook voor de Prijs. In ieder geval kan een deelnemer worden uitgesloten/gediskwalificeerd indien hij/zij niet aanwezig voor een van de volgende fases en/of de Prijs kan zijn.
7. Binnen de groep van de deelnemer en 3 vrienden moet er een eigen auto beschikbaar zijn en moeten tenminste 2 personen in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Daarnaast moet iedereen kunnen bevestigen dat zij beschikbaar zijn voor de finale en de Prijs.
8. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
9. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavige Actievoorwaarden.
III. Speelwijze
10. Deelname aan de Actie is mogelijk door:
        • naar https://www.Facebook.com/LaysNL (de Actiepagina) te gaan en deze Actievoorwaarden in acht te nemen;
        • Eerste fase (Lay’s Friendship Proef 1, 2, 3 en 4)
op de Actiepagina onder een van de 4 Lay’s Friendship Proef posts één comment achter te laten als antwoord op wat gevraagd word in de post en dit binnen het tijdstip gegeven in de post te doen. De wijze van winnen wordt vermeld in de desbetreffende Lay’s Friendship Proef post zelf. De eerste fase is open voor alle geldige deelnemers (behalve deze die al een van de Lay’s Friendship proeven hebben gewonnen in het kader van deze Actie). Elk deelnemer mag uitsluitend één comment plaatsen als antwoord, zoniet heeft de Organisator het recht om de deelnemer uit te sluiten of zijn/haar eerste antwoord als geldend te beschouwen, afhankelijk van de omstandigheden.
        • Halve finale
De halve finale is uitsluitend open voor de winnaars van de eerste fase. Deze deelnemers wordt een opdracht gegeven welke binnen een bepaald tijdsbestek gerealiseerd moet worden.
       • Finale
De finale is uitsluitend open voor de winnaars van de halve finale. Deze deelnemers worden ter plekke een opdracht gegeven welke ze moeten realiseren. De finale zal plaatsvinden op 13 januari 2017 te Zoetermeer, Nederland. Wanneer de deelnemer niet in of rondom Zoetermeer woont, zal er gezorgd worden voor overnachting de nacht na de finale.

  • Planning (de planning kan voor redelijke redenen aangepast worden door de Organisator):

Fase                     Datum Tijd               Post/Comment
Proef 1                1-12-2016 15.00     Post
Uitslag Proef 1     6-12-2016 15.00     Post
Proef 2                 8-12-2016 15.00      Post
Uitslag Proef 2     13-12-2016 15.00    Post
Proef 3                 15-12-2016 15.00    Post
Uitslag Proef 3      20-12-2016 15.00   Comment
Proef 4                 20-12-2016 15.00    Post
Uitslag Proef 4      28-12-2016 15.00   Post
Uitslag Semi-final 10-01-2017 15.00   Post
Uitslag Final         19-01-2017 15.00    Post

11. De deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen in de periode gegeven per Lay’s Friendship Proef post/opdracht en dit binnen de totale Actieperiode van 29 november 2016 tot en met 19 januari 2017. De winnaars van de fases en de uiteindelijke winnaar zullen op Facebook bekend gemaakt worden.
12. Om te worden bevestigd als winnaar voor een volgende fase moet elk winnaar binnen 24 uur reageren naar de Organisator in een voldoende wijze. Indien deze winnaar niet binnen 24 uur reageert, behoudt de Organisator zich het recht om de deelnemer uit te sluiten en de eerstvolgende winnaar (gebaseerd op het gegeven antwoord) te contacteren en te laten winnen. In zijn/haar reactie aan de Organisator, moet de winnaar ook bevestigen dat hij/zij voldoet aan de deelname voorwaarden zoals hierboven uitgelegd, inclusief dat hij/zij en zijn/haar 3 vrienden beschikbaar zijn voor de finale en de Prijs.

IV. Algemene gedragsregels. Inzendingen zijn slechts geldig indien aan de volgende criteria wordt voldaan:


13. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.
14. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
15. Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software plaatsen.
16. Inzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden.
17. Inzendingen mogen Organisator, met deze gelieerde ondernemingen, het merk Lay’s op geen enkele wijze schaden.
18. Deelnemers mogen niets inzenden waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendom) rechten van derden.
19. Organisator behoudt zich het recht voor de in haar ogen ongeldige inzendingen direct van deelname te allen tijde uit te sluiten.

V. Prijs


20. De Prijs, een Lay’s roadtrip naar Winterberg in eigen auto, bestaat uit de volgende elementen:
- €300,- cash voor benzine, eten en materiaal verhuur in Winterberg.
- Accommodatie in Winterberg. 1 kamer (2-3 sterren) op 14 januari 2017
- 4 dag-passen voor Winterberg op 15 januari 2017
- Huur van snowboard, ski’s + ski/snowboard schoenen (tot een maximum van 150 euro in totaal). Bij meenemen van eigen materiaal is dit bedrag vrij te besteden.
- Een Lay’s Roadtrip kit
- Een Go Pro camera mede voor het filmen van de trip
- Een Lay’s & Pepsi producten pakket
van een totaal waarde van ongeveer 2.500 euro voor de winnaar met 3 vrienden die 18+ zijn en waarvan er ten minste 2 personen in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (zoals hierboven vermeld in de deelname voorwaarden). De roadtrip vindt plaats op zaterdag 14 januari 2017 (na de finale) tot en met zondag 15 januari 2017.

21. De Prijs of de uitnodiging tot deelname aan de halve-finale of finale
- zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen;
- zijn alleen geldig op de vernoemde data;
- zijn ondeelbaar en kunnen alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend;
- komen, bij weigering, aan de Organisator toe.

VII. Publicatie


22. De deelnemers stemmen door middel van deelname aan deze Actie toe dat hun naam, de reacties en inhoud ingestuurd in het kader van deze Actie, alsook indien ze de finale bereiken een video van de finale en de roadtrip, mogen worden gepubliceerd op de Facebook en YouTube pagina van de Organisator zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is. De deelnemers/winnaars zullen hiervoor mogelijk een verklaring moeten tekenen.
23. De deelnemers verlenen aan de Organisator al de rechten, voor zover wettelijk toegestaan, op de inhoud ingestuurd in het kader van deze Actie.
VIII. Persoonsgegevens
24. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie zou kunnen verkrijgen, worden alleen opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator voor correct kunnen afhandelen van deze Actie en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Na afloop van deze Actie zullen de gegevens worden verwijderd.
IX. Aansprakelijkheid
25. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten (bv. internet verbinding, verplaatsing naar de finale etc.) of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
26. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, een of meer van de in deze Actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.
27. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie en de Prijs voor zover wettelijk mogelijk volledig uit. De deelnemers/winnaars zullen hiervoor mogelijk een verklaring moeten tekenen.

X. Slotbepalingen


28. Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers met een ongeldige of vervalste inzending te allen tijde uit te sluiten van deelname.
29. Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op basis van redelijke gronden te allen tijde te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator.
30. Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze deze actievoorwaarden schendt, van deelname uit te sluiten.
31. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik of bij inbreuk op deze actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen jegens de Organisator.
32. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
33. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding spelen voor rekening van andere deelnemers.
34. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
35. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
36. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
37. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie en prijzen tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen en/of te verlaten om Organisator moverende redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.
38. Klachten of vragen omtrent deze Actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk bij PepsiCo Nederland B.V. worden ingediend via Antwoordnummer 2460, 3600 VB Maarssen o.v.v. “Lay’s Party Proef”. Of bel tijdens kantooruren gratis 0800-7377426.
39. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
                                                                                              ****